RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w Przedszkolu Miejskim Nr 55 w Sosnowcu

6.00 - 7.00

Początek dnia w przedszkolu; powitanie dzieci, zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań.

7.00 - 8.30

Zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjno - stymulująca rozwój dzieci,  zabawy rozwijające zainteresowania.

8.30 - 8.45

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem.

8.45 - 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe.

9.00 - 9.30

Ś N I A D A N I E

9.30 - 10.30

 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:
-  zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej,  rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania  i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo-estetycznej  i zdrowotnej

-  zabawy swobodne i zorganizowane.

10.30 - 11.45

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:
• zabawy organizowane i swobodne,
• zabawy ruchowe  w ogrodzie.

Gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

Obserwacje pedagogiczne.

11.45 - 12.00

Czynności higieniczne w łazience, praca dyżurnych, przygotowanie do obiadu.

 12.00 - 12.30

O B I A D

12.30 - 12.45

Czynności porządkowe w sali.

12.45 – 13.35

Poobiedni relaks w przedszkolu.

Grupy młodsze:
• odpoczynek poobiedni,
• kwadrans na bajkę.

Grupy starsze:
• relaksacja przy muzyce,
• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, zabawy graficzne
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• zabawy tematyczne,
• zabawy w ogrodzie

13.35 - 13.45

 Przygotowanie do podwieczorku: zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

13.45 – 14.00

PODWIECZOREK

14.00 – 16.00

Kontynuacja działalności edukacyjnej,
• zabawy ruchowe,
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,
• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

16.00 – 17.00

Własna aktywność dzieci.

Pożegnanie dnia w przedszkolu.