Metody i formy pracy

    W pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną należy stosować różne metody. Bardzo ważne jest, by każdy dziecko miało możliwość rozwoju na miarę swoich możliwości.

Oto kilka stosowanych metod w pracy pedagogicznej:

   FORMY PRACY:

Przez formy organizacyjne pracy pedagogicznej rozumie się rozplanowane w czasie i przestrzeni powiązane ze sobą wzajemne czynności nauczyciela i dzieci. związanych z trybem życia dzieci i podstawowymi rodzajami ich działalności.

Formy organizacyjne obejmują typowe sytuacje wychowawcze, naturalne i celowo zorganizowane, powtarzające się systematycznie lub okolicznościowo w rozkładzie dnia pracy ośrodka.

  1. Indywidualna - każdy realizuje swoje zadanie niezależnie od pozostałych. Praca indywidualna może być jednolita ( poszczególni dzieci wykonują te same zadania) lub zróżnicowana ( poszczególne dzieci wykonują inne zadania, dostosowane do ich możliwości).
  2. Grupowa - w skład grupy wchodzi po kilka osób złączonych wspólnym zadaniem. Praca grupowa także może być jednolita ( grupy wykonują te same zadania, a następnie omawiają wyniki) lub zróżnicowana (grupy wykonują różne zadania, które składają się w pewną całość).
  3. Zbiorowa - występuje wówczas, gdy nauczyciel pracuje z całą grupą.