„Muzyka zabiera nas tam,

gdzie słowa nie mogą”.

 

CELE I ZADANIA MUZYKOTERAPII

 

 • Wprowadzenie dziecka w świat muzyki.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania, koncentracji, ekspresji i współdziałania.
 • Organizowanie kształtujących sytuacji wyzwalających spontaniczną aktywność dziecka.
 • Rozwijanie i doskonalenie sprawności psychomotorycznej.
 • Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.
 • Doskonalenie form wychowania muzycznego w systemie Orffa: gra na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki, śpiew, integracja form wychowania muzycznego z innymi treściami nauczania.
 • Dostosowanie do indywidualnych możliwości dziecka: zabaw i zadań podnoszących poziom samoświadomości, samodzielności i umiejętności przystosowania się do grupy.
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się za pomocą języka gestów i symboli Makaton (PRKM).
 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego i stymulowanie rozwoju mowy.
 • Poszerzanie przestrzeni muzycznej – o udział dziecka w sztuce (poznawanie własnego rytmu i jego związków z rytmem świata).
 • Uwrażliwienie się na piękno muzyki, nauczenie relaksu i odprężenia pozwalającego na pełne poznawanie własnego ciała i jego możliwości oraz na uświadomieniu sobie znaczenia naszej woli.
 • Ukazanie mocnych stron niepełnosprawnego dziecka i tym samym zwiększenie jego atrakcyjności w kontaktach z pełnosprawnymi.
 • Stymulacja polisensoryczna wpisana w „Cztery pory roku” Vivaldiego z elementami aromaterapii, koloroterapii, ćwiczeń oddechowych i logorytmicznych.

      Zajęcia dostosowałam do poziomu grupy terapeutycznej, do indywidualnych  możliwości każdego dziecka oraz jego uzdolnień muzyczno – artystycznych.

Są one zróżnicowane i wzbogacone o współczesne trendy pedagogiki specjalnej, terapię alternatywną, niekonwencjonalne instrumenty muzyczne oraz o różnorodne  metody   wychowania muzycznego, takie jak:

opowieści ruchowe, metoda zabawowo – naśladowcza, animacje, mini improwizacje, pokaz, gimnastyka twórcza Rudolfa Labana i Karola Orffa, Metoda Snoezelen Sala Doświadczania Świata.

Do realizacji programu zastosowałam program własny Ewy Sysakiewicz:

„Zajęcia muzyczno – rytmiczne w wychowaniu i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania” oraz metody specjalne, których zadanie polega na aktywizowaniu dzieci, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych oraz pokonywaniu barier o charakterze: społecznym, psychicznym, fizycznym i charakterologicznym. 

Muzyczne spotkania wpisane są w „Cztery po roku” Vivaldiego.

W celu  wzbogacenia wrażeń, usystematyzowania wiedzy i tworzenia bezpiecznej przestrzeni wykorzystuję tworząc bezpieczną muzyczną przestrzeń następujące metody i zajęcia z cyklu:

 • „Zabawa barwą i dźwiękiem”
 • „Muzyczna Apteczka, czyli profilaktyka terapia muzyczna na co dzień” Macieja Kieryła
 • Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona
 • „Poranny krąg” Jacka Kielina
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Alfreda i Marii Kniessów
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Pedagogika zabawy
 • Zabawy z cieniem
 • Integracja sensoryczna
 • Zabawy ilustracyjno – taneczne
 • Metoda Christophera i Marianne Knillów
 • gimnastyka korekcyjna (korektywna)
 • Zajęcia z elementami psychoterapii(zmodyfikowany trening autogenny J.H.Schultza, zabawy relaksacyjne i odprężające).