1.    Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Miejskie Nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski.

2.    Siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ul. Akacjowej 81 w Sosnowcu.

3.    Ustalona nazwa używana przez przedszkole na pieczęci podłużnej  brzmi:

Przedszkole Miejskie Nr 55 

z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski

     ul. Akacjowa 81   41-200  Sosnowiec

          Tel./fax.  32 293 36 97   NIP 644 332 00 72


4.    Przedszkole może posiadać imię, które nadaje organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

5.    Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Sosnowiec.

6.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator  Oświaty.