1.  Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co  najmniej podstawy programowej   wychowania przedszkolnego.

2.  Wspomaga rozwój i wczesną edukację dzieci od 2,5 lat do 5 roku życia, w przypadku   dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego do 8  roku życia.

3.  Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

4.  Celem przedszkola jest:

   1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności  intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

  2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

  3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia  sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym  także  do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

  4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o  zróżnicowanych możliwościach fizycznych i  intelektualnych;

  6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa  w zabawach i grach sportowych;

  7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz   rozwijanie umiejętności prezentowania  swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla  innych;

  8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy  teatralne oraz sztuki plastyczne

  9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy  patriotycznej

10)   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także  kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11)    udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (powoływanie zespołów ds. pomocy   psychologiczno-pedagogicznej)

12)   organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

5.     Do zadań przedszkola należą:

1)    kształtowanie czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności manualnej, emocjonalnej oraz świadomości moralnej, wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną

2)   prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka

3)   współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi , w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom

4)   organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez zapewnienie

a)    realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

b)    odpowiednich warunków do nauki, zaopatrzenia w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne w miarę posiadanych środków

c)    realizacji programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej

d)     zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno – wyrównawczych i fizjoterapii stosownie do indywidualnych potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności

e)      integracji ze środowiskiem rówieśniczym

5)   Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy  psychologiczno – pedagogicznej polegającej na  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu ich  indywidualnych   możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności :

       a) z niepełnosprawności

       b) ze szczególnych uzdolnień

       c) ze specyficznych trudności w uczeniu się

      d)  z zaburzeń komunikacji językowej

      e) z chorób przewlekłych

      f) z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

      g) z zaniedbania środowiskowego

      h) z trudności adaptacyjnych

6)   Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

7)   Udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci niepełnosprawnych  w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych  we wspieraniu  rozwoju.

8)  Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,   językowej i religijnej.

9). Działania w zakresie integracji dzieci należących do mniejszości romskiej.

10)  Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole organizuje naukę religii.

6. W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego,  wybrane programy rekomendowane przez MEN,  programy własne nauczycieli  dopuszczone decyzją dyrektora do użytku wewnętrznego oraz zatwierdzone innowacje  pedagogiczne.

  7. Do realizacji wyżej wymienionych zadań służą następujące formy działalności  opiekuńczo – wychowawczej :

a)    zajęcia programowe

b)   gry i zabawy ruchowe i rytmiczne

c)    gry i zabawy tematyczne

d)   zabawy dowolne, indywidualne i zespołowe

e)    wycieczki i spacery

f)     uroczystości przedszkolne

g)    zajęcia indywidualne

h)    zajęcia integracyjne

i)      zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej

j)      zajęcia rehabilitacyjne

k)     zajęcia logopedyczne

l)      opieka psychologiczna

8.  W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie  z zasadami udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

9.   Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej  w formie:

a)  zajęć specjalistycznych :  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych, innych  o  charakterze terapeutycznym

b)  porad i konsultacji

c)  zajęć rozwijających uzdolnienia.

10.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana także rodzicom dzieci i  nauczycielom w  formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

11.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  i nieodpłatne.

12.    Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele  oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z  zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności oligofrenopedagog , logopedzi.

13.   Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa dokument „Procedura i zakres zadań zespołu d.s. pomoc  psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu „.

14.   W   przypadku   dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola  wskaże   placówki, które w   porozumieniu   z organem  prowadzącym, organizują  zespoły wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka  i  różne formy współpracy z jego rodziną.

15.  Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym  obejmuje się  dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia  uczęszczanie do przedszkola.

16. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego,  wydają  zespoły orzekające działające  w   Poradniach   Psychologiczno  –  Pedagogicznych,  w  tym w poradniach specjalistycznych.

17.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby   oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości  rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych :

     a)    zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem :

         -  grupa powierzona jest opiece nauczyciela, który dba o ich bezpieczeństwo,

         -  w grupie 2,5 i 3-latków zatrudniona jest pomoc nauczyciela,

         -  w trakcie zajęć poza budynkiem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuj  co najmniej 2 osoby (nauczyciel, pomoc  nauczyciela, woźna),

         -  dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców,  opiekunów lub upoważnioną przez nich  osobę  zapewniającą pełne bezpieczeństwo                

          -  w trakcie schodzenia i rozchodzenia się dzieci organizuje się dyżury personelu   w szatn

     b)     zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem   fizycznym jak i psychicznym

     c)   stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.

     d)  współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi , zapewniając w miarę potrzeb  konsultacje i  pomoc.


18.  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo  ponoszą : dyrektor, nauczyciel oraz pracownicy obsługi.

19.    Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy:

   a)  dyrektor przedszkola informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki  i  konieczności zachowania tajemnicy w sprawach

        dotyczących wychowanków  placówki,
   b)  dyrektor przedszkola zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
    -  zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań; czas trwania  porozumienia;
    -   zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa w pkt.8
    -  zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków  placówki
    -  postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia
   c)   wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu i pod nadzorem dyrektora  placówki lub wyznaczonej przez niego osoby.

20.    Podczas realizacji zadań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych (pobytu  dziecka  w  przedszkolu) nauczyciel zapewnia pełne  bezpieczeństwo swoim  wychowankom.

21.   Zasady sprawowania opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu:

    1)  każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia,

    2)  dostrzeżone zagrożenie usuwa sam lub niezwłocznie zgłasza dyrektorowi  przedszkola

    3) w przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich :

      a) w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów

      b) w uzasadnionych przypadkach ( nagłe pogorszenie się stanu zdrowia, zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i  powiadamia rodziców. Dziecko  zostaje powierzone opiece lekarskiej ( np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu  pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku)

      c) nauczyciel w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dziecka , w  przypadku chorób przewlekłych , może podać dziecku  np. inhalator, leki insulinowe.

4 ) Nauczyciel lub inny pracownik, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jakiemu  uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić  niezwłocznie pierwszej pomocy  poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie  zobowiązany jest  niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców lub  prawnych opiekunów dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku.

8)      W przypadku podejrzenia zatrucia pokarmowego lub choroby zakaźnej na terenie przedszkola dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora powiatowego.

22.   Zasady sprawowania opieki na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym:

   a)  teren przedszkola jest prawidłowo ogrodzony,

   b)  każdy nauczyciel systematycznie kontroluje sprawność urządzeń rekreacyjnych i zapewnia bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,

   c)  stan techniczny oraz przydatność urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzone  przed każdymi zajęciami.

   d)  jeżeli  przerwa  w  działalności  przedszkola  trwa  co najmniej dwa  tygodnie,  dyrektor  dokonuje  kontroli całego obiektu i terenu wokół  niego pod kątem  bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół 

23.  Zasady sprawowania opieki nad wychowankami podczas spacerów i wycieczek:  
    a) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do   każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść , każda wycieczka musi być  zgłoszona na druku „karta wycieczki”,

    b)  przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola jeden opiekun zapewnia opiekę grupie  nie więcej niż 15 dzieci,

    c)  w czasie wycieczki poza granice miejscowości jeden opiekun zapewnia opiekę grupie  nie większej niż 10 osób,

    d)  na udział w wycieczce autokarowej poza teren miejscowości dyrektor przedszkola musi  uzyskać zgodę rodziców (opiekunów)  wychowanków,

    e)  dyrektor przedszkola pełni na wycieczce funkcję kierownika wycieczki. Opiekunami grup są nauczyciele oraz personel przedszkola,
    f)  podczas wycieczek obowiązkiem opiekunów grup jest każdorazowe sprawdzanie stanu  liczbowego uczestników przed wyruszeniem z miejsca postoju i po przybyciu do celu.

24.  Nauczycielom i opiekunom nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku  złych warunków atmosferycznych.

25.  Postępowanie nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji  ewakuacyjnej:
   a) natychmiast wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce,

   b) niezwłocznie zawiadomić dyrektora i pozostały personel a w razie konieczności straż  pożarną (998); zastosować zarządzenia instrukcji  bezpieczeństwa pożarowego, przystąpić do gaszenia pożaru,

  c)  w razie ogłoszenia akcji ewakuacyjnej nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza dzieci  ustalonymi drogami ewakuacyjnymi.

26.  Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice  (opiekunowie) lub inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione:

  a)  osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci  nie będą przekazywane,
  b)  w przypadku nie zgłoszenia się po dziecko rodziców lub osób upoważnionych  w czasie regulaminowym, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela.

  c) dla dobra dzieci nie należy przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, zapaleniem spojówek itp.

27.  Przedszkole zapewnia organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem  w  szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.  Częstotliwość i forma  organizacyjna zajęć zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te mogą być finansowane przez rodziców.

28.  Przedszkole jest czynne od godz. 6.00  do  17.00

29.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach od 8.00 do  13.00

30.  Działalność przedszkola jest zadaniem własnym gminy. Gmina określa wysokość  i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt  ich dzieci w przedszkolu poza  postawą programową.

28.  Przedszkole jest czynne od godz. 6.00  do  17.00

29.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach  od 8.00 do  13.00

30.  Działalność przedszkola jest zadaniem własnym gminy. Gmina określa wysokość   i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu poza postawą programową.