Szanowni Rodzice!

 

Ze względu na COVID 19  przygotowujemy placówkę na przyjęcie wychowanków zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS. Na bieżąco będziemy informować Państwa o decyzjach rządu lub władz gminnych.

Mając na względzie szeroko pojęte bezpieczeństwo, wszelkie najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem placówki w nowym roku szkolnym 2020/2021, podane zostaną na stronie internetowej przedszkola oraz zaprezentowane podczas zebrań grupowych, które odbędą się z zachowaniem proponowanych przez GIS i MZ wytycznych.

Terminy i forma zebrań podane są na naszej stronie przedszkolnej w zakładce Ogłoszenia.  

Rodzicom dzieci, które po raz pierwszy zetkną się z przedszkolem podajemy kilka istotnych, wstępnych informacji:

 1. Przy wejściu do przedszkola, pełnią dyżur pracownicy obsługi, którzy mają obowiązek dokonania pomiaru temperatury obowiązkowo u dzieci.

         W wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecku trudniej będzie rozstać się z rodzicem w drzwiach rodzic może na chwilę wejść do szatni po zmierzeniu temperatury.

 1. Pracownik obsługi zanotuje godzinę przyjścia dziecka, poinformuje Rodzica o grupie, do której przydzielone zostało dziecko oraz o znaczku przyznanej w szatni szafce indywidualnej, następnie odbierze dziecko od rodzica i odprowadzi do wyznaczonej sali zajęć, gdzie opiekę nad nim przejmie nauczyciel; warto z dzieckiem rozstać się szybko – zapewniamy, że opiekunowie i nauczyciele zrobią wszystko, by dziecko zająć zabawą i uspokoić, jeśli będzie płakało; w sytuacjach szczególnie trudnych, zadzwonimy do rodzica i poinformujemy o problemie lub konieczności odebrania dziecka;
 2. Zalecamy w pierwszych dniach skracanie pobytu dziecka w przedszkolu, co pozwoli mu na stopniowe oswajanie się z nowym miejscem;
 3. Należy wyposażyć dziecko w obuwie zmienne na gumowej podeszwie, a w woreczku w szatni pozostawić ubranie i bieliznę do przebrania w razie niespodziewanych wypadków;
 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 5. Rodziców dzieci, które chodziły już do przedszkola prosimy o podprowadzenie dziecka do drzwi wejściowych, skąd odbierze je dyżurująca woźna. Prosimy o rozmowę z dzieckiem i przypomnienie nowych zasad.
 6. Podczas odbierania dziecka z przedszkola pracownik dyżurujący przyprowadza dziecko z grupy i pomaga mu się ubrać – następnie przekazuje rodzicowi. Rodzic oczekuje przed wejściem do przedszkola.
 7. W budynku obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne.

Wszystkie zmiany na bieżąco będą podawane na stronie internetowej przedszkola

oraz poprzez podane maile do kontaktu z rodzicami

 

 Dyrektor przedszkola - Aneta Cios

 

 


 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZYWANIEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANYCH ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

§1

 1. Opracowane zasady organizacji pracy przedszkola w związku z obowiązywaniem zagrożenia epidemicznego, mają na celu zmaksymalizowanie zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zarażeniu się pracowników przedszkola i wychowanków wirusem SARS Cov2 lub chorobą Covid 19.
 2. Niniejsze zasady obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Opracowanie zawiera opis przyjętych strategii bezpieczeństwa oraz szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem wychowankom właściwego poziomu opieki i edukacji, jak również opis zadań poszczególnych pracowników przedszkola.

 

 1. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.
 2. Jeżeli dziecko zgłaszało rodzicowi w domu jakiekolwiek dolegliwości, powinno bezwzględnie zostać w domu.
 3. Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża automatycznie zgodę na:
 4. kilkukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury,
 5. odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka,
 6. wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się w przedszkolu w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka,
 7. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe.
 8. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1, 5

§ 3

 1. Zobowiązuje się rodzica przed 1 września do podpisania oświadczeń dotyczących stanu epidemicznego w kraju dotyczącego COVID 19.
 2. Zobowiązuje się rodzica do podania wychowawcom aktualnych danych telefonicznych, mailowych w celu umożliwienia szybkiego kontaktu.

§ 4

 1. Zaleca się, aby rodzic doprowadzał dziecko do drzwi wejściowych, skąd odbierze je woźna dyżurująca. W tym przypadku, woźna zanotuje godzinę przyjścia dziecka do przedszkola, zwalniając rodzica z obowiązku rejestrowania dziecka w systemie komputerowym.
 2. Dziecko pod opieką woźnej rozbiera się w szatni i przeprowadzane jest do łazienki, gdzie myje ręce, a następnie do właściwej sali zajęć, gdzie opiekę nad nim przejmuje nauczyciel.
 3. Wszelkie kontakty rodziców z pracownikami przedszkola – za wyjątkiem zorganizowanych zebrań z rodzicami, lub wcześniej umówionych spotkań –  odbywają się wyłącznie telefonicznie (32 293 36 97; oddziały – 32 293 21 04), za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), grupowego portalu społecznościowego, strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 55 – ww.przedszkole55.sosnowec.edu.pl.

§ 5

 1. Przed przekazaniem dziecka pracownikowi przedszkola dziecku zostanie wykonany pomiar temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym. Dziecko z temperaturą ciała powyżej 37oC, a także dziecko z jakimikolwiek objawami chorobowymi nie zostanie w danym dniu przyjęte do przedszkola.
 2. Zabrania się przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek lub innych zbędnych przedmiotów.
 3. Podczas odbierania dziecka z przedszkola pracownik dyżurujący przyprowadza dziecko z grupy i pomaga mu się ubrać – następnie przekazuje rodzicowi. Rodzic oczekuje przed wejściem do przedszkola.

 

3. ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁÓW

§ 6

 1. Z sali, w której przebywają dzieci zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można dezynfekować między innymi zabawki pluszowe, lalki z materiału, wykładziny dywanowe, dywany.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 3. We wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych dzieci przebywają w oddziale zbiorczym, co związane jest z różnymi godzinami pracy poszczególnych oddziałów.
 4. W przypadku nieobecności wychowawcy, dzieci mogą być tymczasowo przydzielone do innej grupy, z zachowaniem zasady nieprzekraczania liczebności 25 dzieci w grupie.  

 

 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNO – OPIEKUŃCZO –  WYCHOWAWCZYCH

§ 7

 1. Zajęcia w poszczególnych grupach, w tym zajęcia dodatkowe wynikające z bieżącej oferty przedszkola – odbywają  się zgodnie z podanym tygodniowym harmonogramem zajęć, z zachowaniem zasady unikania zajęć wymagających wzajemnych bliskich kontaktów (ćwiczenia gimnastyczne, zabawy grupowe, itp.).
 2. Nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Nauczyciele obowiązkowo, co godzinę wietrzą salę zajęć, prowadząc w tym czasie zabawy ruchowe.
 4. Wychowawcy zobowiązani są do prowadzenia zajęć edukacyjnych dotyczących przestrzegania przez wychowanków zasad higieny, zwłaszcza w zakresie częstotliwości i sposobu prawidłowego mycia rąk.
 5. W okresie pandemii zabrania się korzystanie dzieci z piaskownicy, natomiast z urządzeń ogrodowych korzystać można po uprzednim ich wyczyszczeniu za pomocą detergentów lub środka dezynfekcyjnego.
 6. W razie konieczności eliminuje się obowiązek mycia zębów oraz odpoczynek dzieci najmłodszych na leżakach, jeśli nie będzie możliwości ich dezynfekowania. W przypadku podjęcia przez wychowawcę i Rodziców wspólnej decyzji o leżakowaniu, po każdorazowym użyciu leżak będzie dezynfekowany za pomocą parownicy.
 7. Nauczyciel planuje pracę wychowawczo – opiekuńczo - dydaktyczną wg reżimu sanitarnego.
 8. Wychowawcy zachowują szczególną ostrożność w czasie wyjść na plac zabaw – dbając o to, by wychowankowie poszczególnych grup nie stykali się ze sobą.
 9. Nauczyciel winien być wyposażony w środki ochrony osobistej, jednak nie ma obowiązku korzystania z nich.

§ 8

 1. W okresie pandemii zawiesza się organizowanie uroczystości wewnątrzpedszkolnych, zajęć otwartych dla rodziców, pikników plenerowych, wyjść poza teren budynku typu; spacery, wycieczki itp.
 2. W razie konieczności zawiesza się organizowanie zajęć dodatkowych wymagających kontaktu dziecka z innym opiekunem (religia, j. angielski, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne).
 3. Zabawki, książki, pomoce dydaktyczne, z których skorzystają dzieci będą każdorazowo dezynfekowane.

§ 9

 1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie wychowanków. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału lub całej placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
 2. Jeżeli funkcjonowanie przedszkola zostanie w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie n. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, które zakładają przede wszystkim informowanie rodziców o dostępnych materiałach, i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 3. Nauczanie może się odbywać z zastosowaniem systemu hybrydowego, będącego połączeniem edukacji bezpośredniej i zdalnej.
 4. Praca zdalna w razie konieczności będzie odbywać się na platformie Messenger.
 5. Nauczyciele i wychowawcy grup zobowiązani są do systematycznego informowania rodziców o zaplanowanych do realizacji założeniach dydaktyczno-wychowawczych poprzez stronę internetową przedszkola oraz podczas kształcenia na odległość przesyłania materiałów i treści edukacyjnych poprzez Messenger i e-mail.

 

 1. ORGANIZACJA POSIŁKÓW

§ 10

 1. Pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z wychowankami oraz innymi pracownikami przedszkola.
 2. Posiłki będą podawane w każdej grupie z zachowaniem wszelkich procedur związanych z dezynfekowaniem powierzchni i zastawy stołowej, z której korzystać będą dzieci.
 3. Zabrania się wydawania dzieciom „na wynos” produktów żywnościowych niespożytych w przedszkolu (słodycze, owoce, itp.).
 4. Intendent i personel kuchenny zobowiązani są do zakładania maseczek lub przyłbic podczas sporządzania i wydawania posiłków dla dzieci. W przypadku wystąpienia wysokich temperatur lub indywidualnych sytuacji zdrowotnych – obowiązek zakładania maseczki może zostać uchylony.
 5. Nadzór  na prawidłowym i zgodnym ze szczególnymi w czasie zagrożenia epidemicznego zasadami higieny przyjmowania towaru oraz przygotowywania posiłków sprawuje intendent.

 

 1. ZASADY PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI

§ 11

 1. Dezynfekcja pomieszczeń przedszkolnych oraz użytkowanych przedmiotów odbywa się zgodnie z ustalonymi i wdrożonymi procedurami i rejestrowana jest na kartach kontrolnych. Dezynfekcja odbywa się przy zastosowaniu:
  1. bezpiecznych certyfikowanych środków dezynfekujących;
  2. detergentów i środków czyszczących
 2. Częstotliwość prowadzonych dezynfekcji uzależniona jest od bieżących potrzeb, zachować należy jednak następujące zasady:

Zakres dezynfekcji

Miejsce dezynfekcji

Częstotliwość dezynfekcji

Rodzaj zastosowanych środków dezynfekujących

Osoby odpowiedzialne

Dezynfekcja powierzchni płaskich oraz poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów

szatnia

w godzinach rannych po zamknięciu drzwi wejściowych oraz po opuszczeniu przedszkola przez ostatnie dziecko

Środki dezynfekujące

Woźne

sale zajęć, ciągi komunikacyjne

po zakończeniu pracy danego oddziału oraz po opuszczeniu przedszkola przez ostatnie dziecko

Środki dezynfekujące

Woźne

pomieszczenia kuchenne

Po zakończonej pracy kuchni

Środki dezynfekujące

Pracownicy kuchni

Urządzenia zabawowe

Plac zabaw

Każdorazowo przed skorzystaniem dzieci z urządzeń, przed zmianą korzystających z urządzeń grupy dzieci

Woda z dodatkiem detergentów

Woźne

Konserwatorzy

Przedmioty z których korzystają dzieci

Zabawki, artykuły piśmiennicze, instrumenty, sprzęt sportowy

Każdorazowo po skorzystaniu z przedmiotu przez dziecko

woda z dodatkiem detergentów

Woźne, pomoc nauczyciela

Wyposażenie sali zajęć

Dywany, leżaki, materace

Po zakończeniu pracy oddziału, po zakończonym leżakowaniu

Parownica, woda z dodatkiem detergentów

Woźne

Stoliki, oparcia krzesełek

Po każdym posiłku

Środki dezynfekujące, wodą z dodatkiem detergentu

Woźne

Sanitariaty

Umywalki, sedesy, krany

Po zakończeniu pracy oddziału, lub częściej w razie konieczności

woda z dodatkiem detergentów, środki dezynfekujące

Woźne

 

 1. Wszystkie przedmioty dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:

Etap 1: mycie, czyszczenie.

 1. Każdą przedmiot należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem odpowiedniego detergentu / płyn do mycia naczyń, płyn do mycia podłóg,  szare mydło itp./. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie. Po umyciu każdego przedmiotu należy dokładnie wypłukać gąbkę i ściereczkę.
 2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.
 3. Mycie i czyszczenie nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja za pomocą specjalnych preparatów.

Etap 2: dezynfekcja

Przedmioty  powinny być dezynfekowane:

 1. zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci,
 2. środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100,
 3. dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem bądź nawilżoną płynem do dezynfekcji ściereczką.
 4. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot.

 

 1. ZADANIA  DYREKTORA

§ 12

 1. Dyrektor odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom orazrodzicom na terenie placówki, w tym za:
  1. umieszczenie przy wejściu do przedszkola płynu do dezynfekcji rąk i zobligowanie wszystkich dorosłych do korzystania z niego;
  2. zastosowanie oznaczeń o zachowaniu dystansu społecznego oraz wszelkich niezbędnych instrukcji, plakatów, ulotek;
  3. zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice;
 2. Dyrektor odpowiada za właściwą organizację pracy przedszkola, wdrożenie procedur i strategii zapewniających szeroko pojęte bezpieczeństwo, w tym:
  1. ograniczenie przebywania na placówce osób z zewnątrz. Przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, należy zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności (wydzielenie stref, stosowanie środków ochrony osobistej, itp.);
  2. wydzielenie i wyposażenie pomieszczenia, pełniącego rolę izolatki;
  3. zapewnienie sprzętu i środków czystości, środków dezynfekujących oraz monitorowanie prace porządkowe;
  4. zleca zadania współpracownikom związane z przeciwdziałaniem zarażeniu i rozprzestrzenianiu korona wirusa;
  5. prowadzi szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania obowiązujących procedur i strategii bezpieczeństwa;

 

 1. POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM Z OBJAWAMI CHOROBY ZAKAŹNEJ

§ 13

 1. Jeżeli podczas pobytu w przedszkolu dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie przeprowadzone do izolatki i będzie tam przebywać do czasu odbioru przez rodziców/ pod opieką osoby dorosłej.
 2. O fakcie odizolowania dziecka zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie rodzice/opiekunowie prawni, którzy mają obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku wystąpienia szczególnych objawów chorobowych i braku możliwości kontaktu z rodzicem placówka wezwie pogotowie ratunkowe.
 4. Wszelkie czynności odbywać się będą zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem Sars Cov 2, lub zachorowania na Covid 19, która obowiązuje na placówce.

§ 14

Niniejsze zasady organizacji pracy przedszkola obowiązują od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.