DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski w Sosnowcu 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 13. 11. 2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.12.11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).
 • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola Aneta Cios nr tel 32 293 36 97 oraz Beata Święch.

Kontakt -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo. Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski w Sosnowcu Do budynku prowadzą 2 wejścia główne oraz 7 wejść ewakuacyjnych. Przy jedynym z wejść głównych  znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. 

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku i ciągów komunikacyjnych pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przy wejściu od strony oddziałów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Dyrektora placówki zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przedszkola Miejskiego nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski w Sosnowcu
 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski w Sosnowcu ul. Akacjowa 81

Inspektor Danych osobowych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Przemysław Szewczyk; adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;     tel: 32 291 37 24 wew. 217

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych
bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski w Sosnowcu obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Odbiorcy danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski w Sosnowcu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

Prawa osób których dane dotyczą dostępu danych osobowych:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,

Prawo do cofnięcia zgody

 • WYCOFANIE ZGODY NIE MA WPŁYWU NA PRZETWARZANIE PANI/PANA DANYCH DO MOMENTU JEJ WYCOFANIA.
 • TAM, GDZIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONIECZNE JEST WYRAŻENIE ZGODY, ZAWSZE MA PAN/PANI PRAWO NIE WYRAZIĆ ZGODY, A W PRZYPADKU JEJ WCZEŚNIEJSZEGO WYRAŻENIA, DO COFNIĘCIA ZGODY.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu / dobrowolności podawania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 • ustawowym,
 • umownym,
 • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 • W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 • W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.