OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

        Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii  od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone zostanie  stacjonarne funkcjonowanie  naszego przedszkola.

      Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy wykorzystaniu komunikatora internetowego messenger w poszczególnych grupach.

       Stacjonarnie tzn. bez zmian  pracują grupy dzieci specjalnej troski w naszym przedszkolu.

      Dyrektor  jest zobowiązany zorganizować zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Organizacja tych zajęć odbywa się na wniosek Rodzica złożony do dyrektora przedszkola.

 Obowiązek zorganizowania zajęć w przedszkolu dotyczy rodziców, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświatach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

    Wsparcie mogą uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 roku.

Tekst rozporządzenia znajduje się w linku poniżej.