§3


1.    Organami przedszkola są:


   a)    dyrektor przedszkola
   b)    rada pedagogiczna,
   c)    rada rodziców.

2.    Funkcje dyrektora przedszkola powierza i z tej funkcji odwołuje Prezydent Miasta  Sosnowca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.    Funkcję wicedyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje dyrektor przedszkola – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4.    Kompetencje Dyrektora przedszkola :

   a)  kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

   b)  sprawuje nadzór pedagogiczny

   c)  Przewodniczy Radzie Pedagogicznej

   d)  odpowiada za bezpieczeństwo pracowników i wychowanków podczas pobytu na  placówce,

   e)  sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju   psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

  f)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

   g)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

   h)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

   i)  współdziała  ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli   w  organizacji praktyk pedagogicznych

  j)   nawiązuje i rozwiązuje umowy z rodzicami w zakresie organizowania posiłków dla  dziecka  w przypadkach  nieterminowego uiszczania  opłat wynikających z umowy  i zadłużenia  sięgającego 2 miesięcy. Decyzję taką podejmuje na podstawie uchwały  Rady Pedagogicznej,

  k) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  i pracowników nie będących nauczycielami, w związku z czym decyduje  w sprawach:

    -   zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
    -   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym  pracownikom przedszkola,
    -   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników  przedszkola,

    -   współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
    -   jest uprawniony do wydawania decyzji o:

 • powołaniu Społecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
 • przyjęciu dziecka do przedszkola,
 • skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w  oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej,
 • nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego
 • dopuszcza program wychowania przedszkolnego

   l)  dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora.


5.  Kompetencje wicedyrektora przedszkola :
   a)  w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor,
   b)  wicedyrektor przedszkola wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem  kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:

 • współkieruje i nadzoruje bieżącą działalność wychowawczo –dydaktyczną przedszkola,
 • przygotowuje wspólnie z komisjami powołanymi przez Radę Pedagogiczną projekt planu rozwoju, planu pracy przedszkola, harmonogram zajęć oraz inne plany wymagane przez władze oświatowe, składa okresowe sprawozdania,
 •  przygotowuje i podaje przydział czynności nauczycieli na bieżący rok szkolny,
 • współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych
 •  sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
 • kontroluje i nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli,
 • nadzoruje rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych oraz związaną z tym dokumentację finansową,
 • organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
 • wykonuje prace administracyjne i biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a w szczególności zlecone przez dyrektora,
 • hospituje nauczycieli zgodnie z opracowanym  szczegółowym harmonogramem hospitacji,
 • współorganizuje przeprowadzanie rekrutacji dzieci na kolejny rok szkolny,
 • nadzoruje bezpieczeństwo wycieczek przedszkolnych i zajęć w terenie oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w przedszkolu,
 • dysponuje środkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie,
 • w czasie nieobecności dyrektora przedszkola przejmuje wszystkie czynności wynikające z jego zakresu obowiązków oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz,
 • pełni rolę przewodniczącego komisji wypadkowej.

c)       szczegółowy zakres zadań nauczycieli powołanych do pełnienia funkcji kierowniczej znajduje się w zakresie obowiązków wicedyrektorów, planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny oraz rocznym planie pracy przedszkola i statucie przedszkola,

d)     w przypadku nieobecności dyrektora i wicedyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel, wyznaczony przez organ prowadzący.

6.   Rada Pedagogiczna  przedszkola:

    a)  jest kolegialnym organem przedszkola zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki,

    b)  w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,

    c)  przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,

    d)  zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane  na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkola lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej, 

   e)   przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,

   f)   dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy  w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

6.1   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

    a)  zatwierdzanie programów pracy przedszkola, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

    b)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

    c)  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania z rodzicem umowy  o przygotowanie posiłków dla dziecka.

6.2   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

    a)  zestaw programów wychowania przedszkolnego,

    b)  organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, projekt planu finansowego przedszkola,

    c)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

    d)  propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6.3   Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmian.

6.4   Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole   o odwołanie ze stanowiska dyrektora przedszkola. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

6.5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6.6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodnie z Art. 43 ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty.

6.7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

6.8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

6.9. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

7.   Rada Rodziców:

  a)  Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci przedszkolnych,

  b)  Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci przedszkolnych,

  c)   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,

  d)   Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

  e)   W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców,

 f)    Rada Rodziców opiniuje statut przedszkola.

8.   Organy przedszkola mają określone zadania i uprawnienia i współdziałają ze sobą:

  a)  dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji   w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo  w Statucie Przedszkola,

  b)  zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,

  c)   wspólnie rozwiązują sytuacje konfliktowe wewnątrz przedszkola,

  d)   w przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych, rolę mediatora może podjąć każdy  z organów nie biorących bezpośrednio udziału w sprawie,

  e)   spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są w drodze ugody.
W sytuacji gdy mediacja nie osiągnie pozytywnych skutków każda ze stron ma możliwość odwołania się do organu prowadzącego. Ostateczne rozstrzygnięcie zależy od dyrektora przedszkola.