§ 4

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw  ustalonych z organem  prowadzącym  na wniosek dyrektora przedszkola.

2.   Przerwy w pracy przedszkola wykorzystane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.

§ 5

1.  Podstawową jednostką organizacyjną są oddziały obejmujące dzieci w zbliżonym wieku,  z uwzględnianiem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 2. W przedszkolu organizuje się kształcenie dzieci niepełnosprawnych, w integracji  z  pełnosprawnymi rówieśnikami, w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania.

3.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 z zastrzeżeniem ust. 4 -5

4.  Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

5.  Liczba dzieci w oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, w zależności od  rodzaju niepełnosprawności, powinna wynosić :

a)   w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 10 dzieci

b)   w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4 dzieci.

6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci może być  niższa od określonej w ust. 5.

7.  Przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do przedszkola odbywa się na podstawie  orzeczenia właściwej poradni psychologiczno – pedagogicznej, skierowania do kształcenia specjalnego wydanego przez organ prowadzący.

8.  Zasady tworzenia oddziałów dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają  odrębne przepisy.

9.  Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”, rekrutację do przedszkola reguluje Regulamin Rekrutacji do Przedszkola.