§ 6


1.  Praca wychowawczo -  dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego programy wychowania  przedszkolnego.  Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w danym  przedszkolu dyrektor na wniosek nauczyciela bądź nauczycieli. Przed dopuszczeniem programu   wychowania przedszkolnego dyrektor może zasięgnąć opinii  nauczyciela mianowanego  lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy   w  przedszkolu, konsultanta  lub doradcy metodycznego.

2.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone  zajęcia dodatkowe.

3.  Jednostka czasu zajęć dla nauczyciela w przedszkolu wynosi 60 minut.

4.  Podstawową jednostką organizacyjną w przedszkolu jest oddział obejmujący dzieci  w zbliżonym wieku.

5.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności muzycznych, nauki  języka obcego, powinien być dostosowany do  możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

   - z dziećmi  w wieku 3 – 4 lat  – około 15 minut,
   - z dziećmi w wieku 5 – 6 lat   – około 30 minut.

6.  Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie,  przy czym:
   •   co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

   •   co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają  w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze)

  •   najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według  wybranego programu wychowania przedszkolnego,

  •   pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu   mieszczą się jednak czynności opiekuńcze  samoobsługowe, organizacyjne i inne)

7.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

                                                                 § 7

1.  Przedszkole Miejskie Nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski  w Sosnowcu jest  ośmiooddziałowe .

2.  W uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z organem prowadzącym, przedszkole  może zwiększyć lub zmniejszyć ilość oddziałów.

      Poszczególne oddziały, nie więcej jednak  niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący  zapewni  dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi  oddziałami. 


                                                                      § 8

 

  1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia  danego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
  1. Arkusz organizacji przedszkola zawiera w szczególności:
    a)   liczbę oddziałów,
    b)   czas pracy poszczególnych oddziałów,
    c)   liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola, w tym   pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
    d)  ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ  prowadzący przedszkole

c)      liczbę nauczycieli w danym stopniu awansu zawodowego, w tym liczbę nauczycieli  ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić  w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.


                                                                    § 9

1.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora   przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad   danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład, z uwzględnianiem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.  Ramowy rozkład dnia określa:

   a) czas przyprowadzania i odbierania dzieci

   b) godziny posiłków

   c) czas realizacji 5 godzin podstawy programowej

                                                                   § 10

 

1.  Dzienny czas pracy przedszkola jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola,   uwzględnia aktualne potrzeby środowiska oraz czas przeznaczony na realizację  podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin. 

1.1  Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej realizowany jest  w godz. 8.00 -13.00

2.  Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są z organem prowadzącym   i zatwierdzone w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

3.    Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

  a)  sale przedszkolne,

  b)  salę do zajęć rytmicznych i gimnastycznych,

  c)  sale do zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych , rehabilitacyjnych  oraz innych o charakterze terapeutycznym

  d)  kuchnię,

  e)  pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

  f)  dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego  z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

4.  Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku.

5.  Zasady odpłatności zawiązane z wyżywieniem dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący.

6.  Przedszkole podaje rodzicom dokładną informację o możliwości skorzystania z pomocy  MOPS w Sosnowcu.

7.  W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z  1, 2 lub 3 posiłków.

8.  Opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty za dodatkowe świadczenia i usługi  opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową oraz opłaty za żywienie. Koszt wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców (opiekunów).

9.   Dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora i intendenta w porozumieniu  z Radą Rodziców.

10.  Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy  programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 8.00 – 13.00 poza kosztami  żywienia.

11.  Szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat w przypadku  nieobecności  dziecka w przedszkolu regulują uchwały Rady Miasta Sosnowca.

12.  Przedszkole ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu  wypowiedzenia w przypadku:

   a)  nieterminowego regulowania należności,

   b)  nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 30 dni   kalendarzowe.

13.  Zmiana umowy i jej wypowiedzenie może nastąpić również na drodze porozumienia  stron.

12.  Opłatę za przedszkole należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego  miesiąca w terminie podanym  przez dyrektora na tablicy ogłoszeń, za pośrednictwem  konta bankowego lub u intendenta. Opłata pobierana jest „z góry” za dany miesiąc.

14.  Za zwłokę w uiszczaniu opłat przedszkole nalicza odsetki  w  ustawowej wysokości.