§ 11


1.  W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi zgodnie z arkuszem  organizacji przedszkola.

2.  Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają  odrębne przepisy.

3.  Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

4.  Szczegółowe zadania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

5.  Pracownicy obsługi przedszkola w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo dzieci  przebywających w placówce, zwracając uwagę przede wszystkim na :

a)      sprawność i bezpieczeństwo sprzętów i urządzeń wewnątrz i na zewnątrz przedszkola

b)      sprawowanie wspólnie z nauczycielem opieki nad dziećmi w sali zajęć, na terenie ogrodu, podczas spacerów i wycieczek

c)      dyżury w szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców ( prawnych opiekunów)

                                                       § 12

 

  1. Dyrektor przedszkola powierza dzieci poszczególnych oddziałów pod opiekę 1 lub 2 nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.  
  2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane  jest, aby nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.


                                                                         § 13

1.  W przedszkolu ogólnodostępnym zatrudnia się dodatkowo, za zgodą organu  prowadzącego, nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem  pedagogicznym oraz  specjalistów różnych dziedzin, jeśli wymaga tego specyfika programu wychowawczo –   edukacyjnego realizowanego  w przedszkolu.


2.  W grupie najmłodszej i specjalnej zatrudnia się pomoc nauczyciela. Pomoc nauczyciela  zatrudnia się za zgodą organu prowadzącego także w  grupie integracyjnej.