§ 14


1.  Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

  a)  odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków,

  b)  prowadzenie prawidłowej merytorycznie  i formalnie pracy wychowawczej,  dydaktycznej i opiekuńczej  z  wychowankami

  c)  tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowań,  dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci  poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

  d)  wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej  wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

  e)  współpraca z psychologiem, logopedą, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi  pomocą w rozwiązywaniu problemów,

   f)   prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz obserwacji pedagogicznej zgodnie z  odrębnymi przepisami
      •    dziennika zajęć,
      •    arkuszy obserwacji pedagogicznej,
      •     miesięcznych planów pracy z dziećmi,
      •    dokumentowania współpracy z rodzicami,
      •    dokumentacji własnego rozwoju zawodowego,
      •    dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych , wraz z dokumentacją badań   dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

c)      prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady  Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo –oświatowych,

h)   otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków zgodnie z zasadą  indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, dostosowanie metod i form   pracy do możliwości dziecka,

i)    prowadzenie i opracowanie obserwacji pedagogicznych  mających na celu poznanie  indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków  i zabezpieczenie  ich potrzeb rozwojowych (w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej  interwencji specjalistycznej),

j)   prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem  roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej

    k)  uczestniczenie w pracach zespołów, których celem jest planowanie i koordynowanie  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczne dziecku

l)   współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych

m)  nauczyciele systematycznie informują rodziców :

  • o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam umiejętności i wiadomości
  • informują o sukcesach i kłopotach dzieci, a także włączają ich do wpierania osiągnięć rozwojowych  i łagodzenia trudności na jakie natrafiają
  •   zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólnie  organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
  1. Zadaniem nauczyciela jest także:

a)  troska o pomoce dydaktyczne i majątek przedszkola, odpowiedzialność materialna  za   powierzony sprzęt i pomoce  naukowe,

b)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

c)  poddawanie się okresowym badaniom lekarskim dokumentowanym odpowiednim świadectwem lekarskim,

d)  przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i przepisów obrony cywilnej, uczestniczenie w szkoleniach,

e)  prowadzenie innych zajęć organizacyjno – wychowawczych wynikających z organizacji pracy  przedszkola,

f)   nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania innych czynności w ramach swoich kwalifikacji zleconych przez przełożonego.

3.   W przedszkolu są  zatrudnieni specjaliści: nauczyciel wspomagający, logopeda, psycholog,  nauczyciel rewalidacji indywidualnej, nauczyciel  fizjoterapeuta i muzykoterapeuta  a do ich zadań i obowiązków , oprócz określonych w § 14 pkt 1 i 2 należy ponadto.:

  a)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym,

 b)  udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli,

 c)  prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

 d)  prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,

 e) opracowywanie indywidualnych planów terapii tzw. IPeT

 f)  zaplanowanie sposobów zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych na podstawie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

g)   uczestniczenie w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

h)  szczegółowe zadania specjalistów określają odrębne przepisy

4.  Przedszkole może zatrudniać nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi  w oparciu o program opracowany i zatwierdzony do użytku przedszkolnego.

 5.  Do zakresu zadań nauczyciela religii należy:

a)      prowadzenie zajęć religii w oparciu o program zatwierdzony odrębnymi przepisami,

b)  dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno- wychowawczego,

c)  wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci,

d)  współpraca ze nauczycielami i osobami sprawującymi nadzór pedagogiczny  w przedszkolu

 e) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.   Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie wychowania i nauczania dzieci:

  a) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na  temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 b) nauczyciele organizują zajęcia otwarte dla rodziców,

c)  nauczyciele organizują zebrania grupowe,

d)  zebrania ogólne ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

e)   współdziałanie rodziców i nauczycieli ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków  rozwoju wychowanków oraz podnoszenie  poziomu pracy placówki.