§ 15


1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci

a)      w wieku od 3 do 5 lat a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

b)      w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może ono pozostawać w przedszkolu do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 8 roku życia.

2.  Dzieci 5 - letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. W roku  szkolnym 2012/13 i 2013/14 dziecko sześcioletnie, może kontynuować roczne  przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest  „Karta zgłoszenia dziecka”.

 4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest równa lub mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania komisji kwalifikacyjnej.

 5. Powołana komisja kwalifikacyjna składa się:

      a)    z przedstawiciela Rady Pedagogicznej,

      b)    z przedstawicieli rodziców,

      c)    z radnego obwodu wyborczego, w którym funkcjonuje przedszkole.

6.  Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.

7. Szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola określa „Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 55 w Sosnowcu”.

 8. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a w szczególności przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – edukacyjnego uwzględniając zasady:

  a)  zaspokojenia potrzeb dziecka,

  b)  aktywności,

  c)   indywidualizacji,   pomocy psychologiczno pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,

  d)  organizowania życia społecznego i  integracji,

  e)  bezpieczeństwa,

  f)   ochrony przed przemocą,

  g)  ochrony i poszanowania godności osobistej,

  h)  życzliwego i podmiotowego traktowania.

9.   Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są udzielać rzetelnych informacji o stanie zdrowia dziecka i wynikających z tego zagrożeń.

10.  Pracownicy przedszkola tworzą warunki wspomagające harmonijny rozwój każdego dziecka, uwzględniając indywidualne potrzeby, zainteresowania, umiejętności  i  możliwości dzieci.

11. Nauczyciel  jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci   przebywających pod jego opieką. Naczelną zasadą prac  nauczyciela jest dobro dziecka  i  poszanowanie jego godności osobistej. Nauczyciel odpowiada za całokształt pracy   w grupie oraz za dzieci powierzone jego opiece.

12.  Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13.  Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu   każdego roku szkolnego po uprzednim wybraniu firmy ubezpieczeniowej.