§ 16

  1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy :

             a) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

             b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

            c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście, bądź przez osobę  upoważnioną przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

          d)  terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

          e)  niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

          f)  zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci pięcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

           g)   zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

          h)   wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

           i)    dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, a tym samym przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci,

           j)    inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

2.  Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

3. Rodzice mają prawo do :

       a)      zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo – dydaktycznej,

        b)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu postępów edukacyjnych dziecka,

         c)      uzyskania informacji o gotowości szkolnej dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości wspomagać,

         d)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz  doborze metod udzielania dziecku pomocy,

         e)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

         f)       wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu  i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do :

      a)      dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

      b)      zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

      c)      informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej,   w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku w przedszkolu.

 5. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnianie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność powyżej 50 % w okresie jednego miesiąca.