§ 17


1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.    Szczegółowy zakres zadań i obowiązków innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

4.    Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu wspieranie statutowej funkcji przedszkola.

5.    Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia jego ogłoszenia.

 6. Traci moc statut przedszkola zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej  Nr IV/02/2007z dn. 12.02.2007r.